A A A

Pomiary elektryczne

W naszej ofercie znajduje się również wykonywanie pomiarów stanu izolacji obwodów wyposażenia elektrycznego dźwigu oraz jego ochrony przeciwporażeniowej, badanie takie należy przeprowadzać co roku lub po każdej ingerencji w instalację elektryczną dźwigu.


Pomiary impedancji pętli zwarciowej:

 

Pomiary  skuteczności ochrony w układzie TN  przed dotykiem pośrednim w instalacjach z zabezpieczeniami przetężeniowymi.

Sprawdzenie czy impedancja obwodu jest na tyle mała  aby w momencie zwarcia  popłynął prąd zapewniający samoczynne wyłączenie zasilania w wyznaczonym z charakterystyk czasie.

 


Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych:


Zasady sprawdzania działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych podczas badań odbiorczych określa norma PN-IEC 60364-6-61:2000

 

 

Podstawowe wymagania dotyczące budowy i działania wyłączników różnicowoprądowych  podane są w normach:

- PN-EN 61008-1:2007/ISI:2008  Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do

użytku domowego i podobnego (RCCB)--Część 1: Postanowienia ogólne  oraz

- PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku

domowego i podobnego (RCBO)--Część 1: Postanowienia ogólne,

- PN-IEC 755+A1+A2:1996 Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

 

Badania i pomiary wyłączników RCD przeprowadza się w trakcie okresowego przeglądu stanu ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej.

 

Zakres badań wyłączników różnicowoprądowych :


 

- badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, w tym prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE;

- kontrolne sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem „T”;

- sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania RCD;

- pomiar czasu wyłączania RCD;

- sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu

wyzwalającego.

 


Pomiary rezystancji izolacji :


Pomiary rezystancji izolacji  wykonujemy w celu określenie stanu izolacji urządzeń, sieci lub instalacji elektrycznych.

Od jakości izolacji zależy sprawność ochrony przed dotykiem bezpośrednim, ma ona  bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi jak i sprawne działanie urządzeń elektrycznych.

Systematyczne sprawdzanie stanu instalacji urządzeń chroni przed: -możliwością wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

-pozwala wykryć pogarszający się stan izolacji, dlatego jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych .

Elevator Service Artur Czechowicz
e-mail: biuro@elevator-service.pl
tel.: 504 198 234


Elevator Service 2012. Profesjonalna obsługa urządzeń dźwigowych
powered by Quick.Cart