31 stycznia 2019

Pomiary

W naszej ofercie znajduje się również wykonywanie pomiarów stanu izolacji obwodów wyposażenia elektrycznego dźwigu oraz jego ochrony przeciwporażeniowej, badanie takie należy przeprowadzać co roku lub po każdej ingerencji w instalację elektryczną dźwigu.

Pomiary impedancji pętli zwarciowej:

 • pomiary  skuteczności ochrony w układzie TN przed dotykiem pośrednim w instalacjach z zabezpieczeniami przetężeniowymi.
 • sprawdzenie czy impedancja obwodu jest na tyle mała  aby w momencie zwarcia  popłynął prąd zapewniający samoczynne wyłączenie zasilania w wyznaczonym z charakterystyk czasie.

Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych:

Zasady sprawdzania działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych podczas badań odbiorczych określa norma PN-IEC 60364-6-61:2000

Podstawowe wymagania dotyczące budowy i działania wyłączników różnicowoprądowych  podane są w normach:

 • PN-EN 61008-1:2007/ISI:2008  Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB)
 • PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO)
 • PN-IEC 755+A1+A2:1996 Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

Badania i pomiary wyłączników RCD przeprowadza się w trakcie okresowego przeglądu stanu ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej.

Zakres badań wyłączników różnicowoprądowych:

 • badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, w tym prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE
 • kontrolne sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem „T”
 • sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania RCD
 • pomiar czasu wyłączania RCD
 • sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu wyzwalającego

Pomiary rezystancji izolacji:

 • pomiary rezystancji izolacji  wykonujemy w celu określenie stanu izolacji urządzeń, sieci lub instalacji elektrycznych
 • od jakości izolacji zależy sprawność ochrony przed dotykiem bezpośrednim, ma ona  bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi jak i sprawne działanie urządzeń elektrycznych
 • systematyczne sprawdzanie stanu instalacji urządzeń chroni przed: -możliwością wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, pozwala wykryć pogarszający się stan izolacji, dlatego jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych .